Personregister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Personregister

I personregisteret fyller man inn alle personene og selskapene som har tilknytning til klienten. Når man siden skal fylle ut skjemaer så vil ting hentes fra dette registeret. Her registreres f.eks. morselskapet, datterselskaper, revisor og daglig leder.

 

Å ha et sentralt personregister har den fordelen at man ikke trenger å registrere samme person-/selskapsopplysninger flere steder i programmet. Det vil si at det registreringsbildet du er inne i, kan hente disse opplysningene fra registeret. Fordelen har ikke blitt mindre etter at Altinn kom på banen. Innsendelse via Altinn krever konsistente opplysninger på personer/selskaper og da er et sentralt register nyttig.

 

 

Opprett: Trykk Opprett-knappen for å opprette en ny person.

 

Slett: Trykk Slett-knappen for å slette en person. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle personer, eller slette duplikater.

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift av personen man står markert på. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift av aktiv person: Gir en detaljert utskrift av personen man har markert i venstremenyen.

oUtskrift av alle personer: Gir detaljert utskrift av alle personer.

oOversiktsutskrift: Gir en oversiktutskrift av alle personer.

oUtskrift lagret informasjon: Gir en utskrift av all lagret informasjon om personen man har markert i venstremenyen.

 

Import: Med denne veiviseren kan man importere personregister fra annet Maestro-datasett eller foreta en Excelimport av personer.

 

Eksport: Eksporterer oversikt av personer til excel.

 

Andre funksjoner: Her kan man oppdatere selskapsinformasjon rett fra Brønnøysund for en eller alle enheter i Personregisteret, og sortere visning av kun ubrukte personer.

 

Oppdater og koble adresser: Starter kobling og oppdatering av adresser for alle personer.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede personer, i midten ligger fanene Navn, adresse mm, Merknader og Registrert følgende steder.

 

Det er flere måter å få på plass personene i personregisteret:

Hente ned personer fra nett: Maestro anbefaler å bruke Hent fra nett-knappen i Klientopplysningsbildet for å hente personer som har roller og/eller styreverv i selskapet. Da vil personregisteret bli automatisk fylt.

 

Import av person fra andre Maestroprogrammer: Ved å trykke på Import i menyen på toppen av skjermbildet kan man hente inn personregister fra for eksempel Maestro Revisjon og Maestro Konsern til Maestro Årsoppgjør og vise versa.

 

Manuell innleggelse av personer: Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny person, og fyll ut opplysninger i feltene: privatperson(fødselsnummer)/juridisk person (org.nummer), Navn, Adresse, E-post osv.

 

Navn, adresse mm

For å opprette en person/juridisk person i registeret, trykker man på knappen Opprett (F5).

 

Person-/selskapstype

Her registrerer man om det dreier seg om et selskap eller en person. Valget styrer om feltet Org.nummer eller Fødselsnummer blir synlig nedenfor.

 

Org.nummer/Fødselsnummer

I personregisteret er det mulighet for å gjøre oppslag mot Folkeregisteret ved å trykke på globusen til høyre for feltet hvor fødselsnummer fylles inn. Oppslaget kan benyttes for å hente fødselsdato eller oppdatert adresse.

For oppslaget må minst to variabler fylles inn:

Fullt navn + adresse.

Fullt navn + postnummer.

Fullt navn + fødselsnummer.

Fullt navn + fødselsdato.  

 

Man kan også gjøre oppslag mot Brønnøysundregisterne ved å fylle ut organisajsonsnummer, og trykke på globusen til høyre for feltet hvor organisasjonsnummer fylles inn.

 

Dersom man taster inn feil format for eksempel på fødselsnummer/org.nummer/UTL-nummer så vil fargen på teksten bli rød.

Benytter man Maestro Klientadmin så flyter personregisteret ned på de ulike datasettene i de ulike programmene automatisk.

 

Sted- og kommunesøk

Det er lagt inn søkefunksjoner for poststed, skattekommune og konto- og bostedskommune. Ved å dobbelklikke i feltene for postnummer eller kommune, kan du søke på postnummer eller kommunenummer og finne tilhørende poststed eller kommune. Funksjonene gjelder bare for norske kommuner og steder.

 

Utenlandske selskaper

Dobbelklikker du i feltet Land (kode/navn), får du en oversikt over land med tilhørende koder. Velger du en utenlandsk landkode, vil registreringsfeltet i personregisteret endre seg. Felter som Kontor-/bostedskommune og skattekommune faller bort og kontrollfunksjonen for organisasjons- og personnummer er ikke lenger aktiv.

 

Aktiv

Dersom man ønsker at en person som ligger i personregisteret ikke lenger skal være aktiv kan man ta bort avhukingen for dette under Aktiv. På denne måten tar man vare på opplysningene i Maestro, men personen gjenbrukes da ikke andre steder i systemet.

 

Merknader

Man har mulighet til å legge inn merknader knyttet til hver enkelt person under arkfanen merknader. Disse opplysningene er kun til internt bruk.

 

Registrert følgende steder

I denne arkfanen får man en oversikt over hvilke steder i programmet opplysninger fra personregisteret er i bruk.