Regnskap og skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Konsern-/ Klientopplysninger >

Regnskap og skatt

Her fylles informasjon om regnskapsperiode, bruk av perioderegnskap, regnskapsregler, informasjon om valuta og forlenget regnskapsår.

 

 

Regnskapsperiode

Her setter man ønsket regnskapsperiode for klienten. Standard regnskapsperiode er 01.01.20XX - 31.12.20XX, men har man avvikende regnskapsår eller forlenget regnskapsår så kan man justere dette selv.

 

Perioderegnskap

I Maestro Konsern har man også mulighet til å utarbeide perioderapporter. Her velger man om det skal brukes perioderegnskap, og man kan velge mellom periodetype Måned, Termin, Kvartal, Tertial og Halvår.

Man kan da importere tall fra selskapene i konsernet for valgte periode, og utarbeide perioderapport. Det er også mulig å lage rapporter som sammenstiller periodetall.

 

Eksempel: Valgt periodetype i Klientopplysninger er:  Kvartal.

Øverst i Maestro Konsern får man da mulighet til å velge og hoppe mellom perioder. For hver periode kan man importere nye selskapstall.

Merk: Perioder hvor det ikke er fylt inn tall i Kontoplan/Saldobalanse vises med grå kursiv tekst.

09082022-13_02

 

Regnskapsregler

Her angis hvilke regnskapsregler selskapet skal rapportere etter. Regnskapsreglene i systemet er:

 

Regnskapslovens alminnelige regler

IFRS

Forenkelt IFRS

Regnskapslovens regler for små foretak

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

 

Valg av regnskapsregler gir føringer for oppsett av rapporter og notekrav.

 

Konsernvaluta

Konsernets valuta skal legges inn. NOK kommer opp som standard.

 

Forlenget regnskapsår

Oppsett av forlenget regnskapsår er beskrevet her.

For å få sammenligningstall for nystiftede selskaper med forlenget regnskapsår i år 2 (året etter det forlengede regnskapsåret) så kan man avhuke for "Forlenget år i fjor".